Regulamin i Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator i Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych na niniejszych stronach internetowych („Serwis"), w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie wszelkich zakupów, zarządzania finansami, ochrony zdrowia, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. Prezentowane w Serwisie dane nie mogą stanowić podstaw jakiegokolwiek roszczeń wobec Administratora i Właściciela strony.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest smartsolar.pl Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa. Niniejszy Regulamin określono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). 

Jednocześnie Serwis, jako Usługodawca w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie ze stron Serwisu oznacza, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Serwis udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie swoje zasoby dotyczące rynku fotowoltaiki i energii elektrycznej, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi.

5. Treści zawarte w Serwisie, w tym dane obsługujące porównywarkę cen zestawów fotowoltaicznych, energii elektrycznej lub gazu, Serwis pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od podmiotów współpracujących lub podmiotów trzecich, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator Serwisu nie jest odpowiedzialny za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

6. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)., Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.


II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Kalkulator ("Kalkulator") korzyści przy wyborze zestawu fotowoltaicznego, zmianie sprzedawcy energii elektrycznej lub Serwis ("Serwis") - oznacza serwis internetowy dostępny pod niniejszym adresem url; zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na niniejszych stronach internetowych, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Serwis i podmioty trzecie, a także innych światowych zasobów Internetu;

Użytkownik -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;

Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu stanowiąca Załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi;

III. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
Serwis zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach tych podmiotów, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich.


IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, Serwis będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez Użytkowników określono w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wypełnienie formularza danych osobowych Użytkownika, zamieszczonego w Serwisie i przekazanie go w celu przedstawienia oferty przez podmioty współpracujące i podmioty trzecie (w formie prezentacji oferty online, e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem współpracującym lub podmiotem trzecim, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera Serwisu. Dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Serwis będzie przekazywał podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach tam wskazanych.


V. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Serwis zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie przez czas nieoznaczony.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji w nim zawartych. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych podmiotów współpracujących nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

3. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa, doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie

6. Serwis podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach Serwisu, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Serwis dokłada wszelkich starań aby treści te były zgodne z przepisami prawa i zasadami netykiety.

8. Serwis dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o jego treści, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.


VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność Właściciela lub Administratora Serwisu lub podmiotów współpracujących lub są danymi powszechnie dostępnymi i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Serwisu oraz wyłącznie w celu określonym przez Serwis.


VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Serwis usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Serwisowi identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym newslettera Serwisu. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z niego przy użyciu informacji zawartej w otrzymanym newsletterze bądź wysyłając rezygnację na adres biuro@cenypradu.info.

2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w newsletterze Serwisu, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis lub pisemnie na adres Administratora Serwisu.

4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Serwis na adres poczty elektronicznej: biuro@smartsolar.pl

5. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Serwis wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. SPOSÓB WYLICZENIA KORZYŚCI UŻYTKOWNIKA SERWISU

1. W dniu publikacji niniejszego Regulaminu sposób wyliczenia korzyści Użytkownika Serwisu obejmuje następujące dane:

a.) taryfa Użytkownika - domyślnie jest to taryfa całodobowa, z jedną ceną energii czynnej przez całą dobę we wszystkich strefach dla dowolnej taryfy; informacja pozyskiwana z ogólnie dostępnych źródeł; parametr może zostać samodzielnie zmieniony przez Użytkownika;

b.) szacowane zużycie - w celu szybkiej prezentacji korzyści Administrator przyjął określone założenia, dotyczące wolumenu zużycia energii czynnej przez Użytkownika; parametr może zostać samodzielnie zmieniony przez Użytkownika;

c.) ceny energii w poszczególnych strefach; informacja pozyskiwana z ogólnie dostępnych źródeł; parametr może zostać samodzielnie zmieniony przez Użytkownika;

d.) koszty dystrybucji energii - w dniu publikacji niniejszego Regulaminu koszty szacowane; na dzień publikacji niniejszego Regulaminu Serwis nie umożliwia ich zmiany;

e.) szacowane korzyści - różnica pomiędzy zużyciem energii czynnej wyrażonej w wolumenie zużycia, pomnożona przez ceny energii czynnej obecnego sprzedawcy wraz z wliczoną opłatą handlową, pomniejszona o zużycie energii czynnej, pomnożona przez ceny energii czynnej nowego sprzedawcy wraz z wliczoną opłatą handlową; oszczędności odpowiadają x rachunkom gratis, gdzie x oznacza liczbę rachunków za energię czynną wyliczone w następujący sposób: kwota oszczędności wynikająca ze zmiany sprzedawcy podzielona przez wysokość rachunków za energię czynną obecnego sprzedawcy;


f.) okres rozliczeniowy - dla uproszczenia wyliczeń przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy; na dzień publikacji niniejszego Regulaminu Serwis nie umożliwia ich zmiany;

g.) moc zamówiona - w dniu publikacji niniejszego Regulaminu parametr pominięty w wyliczeniach szacunkowych; na dzień publikacji niniejszego Regulaminu Serwis nie umożliwia ich zmiany.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu Serwis można kierować pod adres e-mail biuro@smartsolar.pl

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu Serwis poinformuje w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się Użytkownikom z jego aktualnym brzmieniem przed korzystaniem z usług serwisu.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.

6. Regulamin opublikowano 15 stycznia 2020 roku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad (“Zasady”) w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje umożliwiające identyfikację podawane przez Użytkownika (“Użytkownik”)  firmie smartsolar.pl  Sp. z o.o. działającej pod nazwą handlową smartsolar.pl ("smartsolar.pl”) stosowanych na niniejszych stronach internetowych (“Witryna”). 

W zasadach tych opisano również dostępne możliwości wyboru dotyczące korzystania przez nas z informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a także sposoby uzyskiwania do nich dostępu i ich aktualizacji. 

W razie pytań lub skarg dotyczących Zasad ochrony danych osobowych lub praktyk w tym zakresie można kontaktować się z nami pod adresem biuro@smartsolar.pl.

Serwis dokłada najwyższej zawodowej staranności w zakresie przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Serwis potwierdza, że przestrzega ww. przepisów (RODO) dotyczących powiadamiania, wyboru, dalszego transferu, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania postanowień.   

Aby dowiedzieć się więcej na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odwiedź stronę: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276 

Pomijając przypadki opisane w niniejszych Zasadach, nie będziemy udostępniać innym osobom żadnych informacji o Użytkowniku bez jego wyraźnej zgody. 

Zbieranie i wykorzystywanie informacji 

W naszej Witrynie i aplikacji mobilnej są wykorzystywane formularze, w których Użytkownik podaje nam dane do kontaktu (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), aby składać zamówienia, prosić o informacje i pomoc techniczną, a także wyrażać opinie o produktach.  

W przypadku niektórych usług możemy również poprosić o podanie numeru karty kredytowej, numeru NIP lub innych informacji finansowych. Następnie tworzymy numer konta Użytkownika. 

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika w naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej lub przekazywane nam w inny sposób, w tym za pomocą poczty e-mail, telefonu lub przy użyciu innych metod komunikacji z naszym Działem Obsługi Klienta. Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, informację na temat udzielonej pomocy zamieszczamy w wewnętrznym rejestrze. 

Informacje Użytkownika wykorzystujemy, aby kontaktować się z nim w związku realizacją zamówienia,  ze zmianami funkcjonalności naszych produktów, naszej Witryny lub aplikacji mobilnej, nowymi usługami Serwisu i ofertami specjalnymi, które naszym zdaniem będą korzystne dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik wolałby nie otrzymywać tych informacji, powinien zapoznać się z poniższą sekcją „Aktualizacja informacji Użytkownika”, w której można znaleźć informacje na temat sposobu zmiany preferencji. 

Możemy również korzystać z informacji Użytkownika, aby przedstawić ofertę pod wspólną marką z naszymi partnerami. Jeśli zbieramy informacje uzyskane od Użytkownika w związku z ofertą pod wspólną marką, w momencie zbierania wyraźnie określamy, kto gromadzi informacje i czyje oświadczenie o ochronie danych osobowych ma zastosowanie. 

Informacje na temat Użytkownika zebrane w naszej Witrynie lub ze statystyk aplikacji mobilnej (na przykład adres IP Użytkownika lub dane o systemie operacyjnym urządzenia) wykorzystujemy do diagnozowania problemów z naszym serwerem lub do zarządzania naszą Witryną i aplikacją mobilną. Na podstawie danych zbieramy także informacje demograficzne, aby umożliwić doskonalenie naszej Witryny i aplikacji mobilnej oraz uprzyjemnić przeglądanie stron i zakupy. Nie jest to związane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację, chyba że takie dane są niezbędne do zapobiegania oszustwom lub nadużyciom w naszym systemie. 

W naszej Witrynie i aplikacji mobilnej są wykorzystywane pliki cookie w celu uaktualniania Koszyka na zakupy i pokwitowań Użytkownika. Pliki cookie wykorzystujemy do identyfikacji Użytkownika, aby nie musiał logować się w naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej przy każdej wizycie. Pliki cookie są połączone z numerem klienta powiązanym z danymi na koncie Użytkownika. 

W ramach naszej aplikacji mobilnej korzystamy z technologii śledzenia, takich jak:  kody CI (śledzenie kliknięć), ISC (śledzenie źródeł) i ITC (kody śledzące elementy, dołączane do zakupów na poziomie elementu i używane do określania, gdzie w aplikacji dodano produkt).   

Nasza aplikacja mobilna automatycznie gromadzi informacje o systemie operacyjnym urządzenia, modelu telefonu, wersji aplikacji i identyfikatorze urządzenia oraz przydzielony użytkownikowi numer klienta.  Przekazujemy te dane z powrotem do naszych usług internetowych Serwis.   

Te wyniki nie są udostępniane stronom trzecim i wykorzystuje się je wyłącznie do podejmowania decyzji dotyczących terminu wycofania wersji systemu operacyjnego/zestawów SDK oraz określenia charakterystyki najważniejszych użytkowników, aby umożliwić optymalizację naszej aplikacji pod kątem tych typów użytkowników.  

W żadnym momencie podczas pobierania przez Użytkownika naszej aplikacji mobilnej lub usług nie prosimy o podawanie żadnych informacji lokalizacyjnych z urządzenia mobilnego, nie uzyskujemy do nich dostępu ani ich nie śledzimy.  Nie łączymy informacji umożliwiających identyfikację podawanych przez Użytkownika w ramach naszej aplikacji mobilnej z żadnymi używanymi przez nas technologiami śledzenia. 

Ta Witryna i nasza aplikacja mobilna mogą zawierać łącza do innych witryn. Niestety Serwis nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony danych osobowych ani zawartość takich witryn. 
Zabezpieczenia 

W tej Witrynie zastosowano środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą.  Gdy Użytkownik wprowadza informacje poufne (np. numer karty kredytowej) w naszych formularzach zamówienia, szyfrujemy transmisję tych informacji za pomocą technologii SSL. 

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony przesyłanych do nas danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu.  Jednakże żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna.  W związku z tym nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa. 

Wysyłanie wiadomości e-mail 

Z poczty e-mail korzystamy w celu komunikacji z Użytkownikiem, potwierdzania złożonych przez niego zamówień oraz wysyłania żądanych informacji. Oferujemy także łącza e-mail, np. na naszej stronie internetowej “O nas”, “Kontakt” lub “Wirtualne Biuro Obsługi Klienta”, aby umożliwić bezpośredni kontakt z nami. Staramy się niezwłocznie odpowiadać na wiadomości od Użytkowników. 

Informacje, które Użytkownik do nas przesyła, mogą być przechowywane i wykorzystywane w celu poprawy funkcjonowania tej Witryny oraz doskonalenia naszej aplikacji mobilnej i naszych produktów lub mogą być przeglądane i usuwane. 

Dostawcy zewnętrzni 

Możemy czasami przekazywać informacje na temat Użytkownika stronom trzecim w związku ze świadczeniem różnych usług w naszym imieniu, takich jak obsługa płatności kartami kredytowymi, obsługa reklam, przeprowadzanie konkursów lub ankiet, wykonywanie analiz naszych produktów lub struktury demograficznej klientów, wysyłka towarów lub usług, a także zarządzanie relacjami z klientami.  

Udostępniamy tylko te informacje o Użytkowniku, które są niezbędne stronom trzecim do świadczenia żądanej usługi. Firmy te nie mogą do żadnych dodatkowych celów zatrzymywać, udostępniać, przechowywać ani wykorzystywać informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. 

W przypadku, gdy do obsługi reklam w naszym imieniu zatrudniamy zewnętrzne firmy reklamowe, mogą one używać plików cookie i tagów akcji (znanych także jako jednopikselowe pliki GIF lub sygnały nawigacyjne w sieci Web) w celu pomiaru efektywności reklam. Wszelkie informacje gromadzone przez te strony trzecie za pomocą plików cookie i tagów akcji są w pełni anonimowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki oraz możliwości wyboru, należy kliknąć tutaj. 

Narzędzie Google Analytics 

Korzystamy z narzędzia “Google Analytics” w celu zbierania informacji o użytkowaniu niniejszej Witryny, np. o częstotliwości odwiedzin Witryny przez użytkowników, o odwiedzanych stronach i o innych witrynach odwiedzanych przed przejściem do tej Witryny.  W narzędziu Google Analytics jest gromadzony tylko adres IP przydzielony Użytkownikowi w dniu jego wizyty w Witrynie, a nie jego imię i nazwisko czy inne informacje umożliwiające identyfikację.  

Narzędzie Google Analytics podłącza na stałe plik cookie do przeglądarki Użytkownika, aby identyfikować go jako unikatowego użytkownika podczas następnej wizyty w tej Witrynie.  Tego pliku cookie nie może używać nikt oprócz firmy Google, Inc.  Informacje wygenerowane przez plik cookie zostaną przesłane do firmy Google, a następnie będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. 
Informacje uzyskane z narzędzia Google Analytics wykorzystujemy wyłącznie w celu doskonalenia usług oferowanych w tej Witrynie.  Nie łączymy informacji zebranych przy użyciu narzędzia Google Analytics z informacjami umożliwiającymi identyfikację.  

Możliwości wykorzystania i udostępniania przez firmę Google informacji na temat wizyt Użytkownika w tej Witrynie zgromadzonych przez narzędzie Google Analytics są ograniczone przez Politykę prywatności firmy Google.’  Użytkownik może uniemożliwić narzędziu Google Analytics rozpoznanie go podczas kolejnych wizyt w niniejszej Witrynie, wyłączając plik cookie narzędzia Google Analytics w swojej przeglądarce. 

Tylko dla użytkowników monitoringu zużycia energii 

Monitoring zużycia energii obejmuje usługę Google Places API.   Możliwości wykorzystywania i udostępniania przez firmę Google informacji zbieranych przez usługę Google Places API reguluje  Polityka prywatności firmy Google. 

Uzupełnienie informacji 

W celu udostępnienia Użytkownikowi określonych usług możemy czasami uzupełniać przesłane przez niego informacje umożliwiające identyfikację informacjami pochodzącymi od stron trzecich (np. informacjami od naszych partnerów strategicznych, usługodawców lub firmy pocztowej).  Ma to na celu udoskonalenie obsługi użytkowników, dostosowanie naszych produktów i usług do ich potrzeb oraz zaoferowanie im możliwości zakupu produktów lub usług, które według nas mogłyby ich zainteresować. 

Konkursy/ankiety 

Co jakiś czas możemy zapewnić Użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w konkursach lub ankietach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć w nich udział, możemy poprosić o podanie informacji umożliwiających identyfikację. Uczestnictwo w tych konkursach i ankietach jest całkowicie dobrowolne, dlatego Użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić żądane informacje, czy nie.  

Zwykle wymagane informacje obejmują dane do kontaktu (np. imię i nazwisko oraz adres), a także informacje demograficzne (np. kod pocztowy i wiek — uczestnik musi mieć ukończone 18 lat).  
Wykorzystujemy te informacje do powiadamiania zwycięzców konkursów i zdobywców nagród, do monitorowania ruchu w naszej Witrynie oraz do jej personalizacji. 

Do przeprowadzenia tych ankiet lub konkursów możemy zatrudnić zewnętrznego usługodawcę. W takim przypadku ta firma nie będzie mogła wykorzystywać informacji umożliwiających identyfikację naszych użytkowników do żadnych innych celów. Informacji umożliwiających identyfikację, które otrzymujemy od Użytkownika przy okazji konkursu lub ankiety, nie ujawniamy innym stronom trzecim, chyba że wcześniej poinformujemy Użytkownika o tym fakcie i uzyskamy stosowną zgodę. 

Reklamy ukierunkowane  

Serwis może prezentować naszym klientom ukierunkowane oferty w oparciu o informacje o produktach, z których obecnie korzystają.  Te oferty będą wyświetlane jako różne banery produktów.  W ramach tych banerów produktów nie są zbierane ani udostępniane zewnętrznym firmom reklamowym żadne dane osobowe ani dane określające położenie geograficzne w celu stworzenia profilu aktywności Użytkownika. 

Usługa “Powiadom znajomego” 

Jeśli Użytkownik postanowi skorzystać z naszej usługi polecającej w celu poinformowania znajomego o naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej, prosimy Użytkownika o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego. Serwis automatycznie wyśle do znajomego jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej Witryny. Serwis przechowuje te informacje wyłącznie w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail.  

Znajomy może skontaktować się z Serwis pod adresem biuro@smartsolar.pl, aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych. 

Co stanie się z moimi informacjami umożliwiającymi identyfikację , jeśli zlikwiduję Konto w Serwisie? 

Po zlikwidowaniu konta Serwis Użytkownika (dobrowolnym lub nie) wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika są usuwane. W przypadku uprzedniego zawarcia umowy handlowej za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem danych osobowych Użytkownika, otrzymują status „nieaktywne” w naszych odpowiednich bazach danych. Jednak  dezaktywacja konta Użytkownika nie oznacza, że jego informacje umożliwiające identyfikację zostały całkowicie usunięte z naszej bazy danych. Informacje umożliwiaj

Umów się na rozmowę

Dziękujemy! Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz Konsultant.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości

Nasz adres

Napisz do nas